Η Sherborne Developmental Movement είναι ένα πρόγραμμα παρέμβασης που αναπτύχθηκε από την Veronica Sherborne, η οποία επηρεάστηκε από το έργο του Rudolf Laban και την βιωματική της εργασία με παιδιά με ειδικές ανάγκες (Sherborne, 2001). Η SDM συνδυάζει την σωματική άσκηση με την επικοινωνία, τις κοινωνικές δεξιότητες με την μίμηση και την κοινή εστία προσοχής, την επικοινωνία με τις αισθητικό- κινητικές δεξιότητες και την ικανότητα να ακολουθείς αλλά και να δίνεις οδηγίες (Sherborne, 2001). Βασικές αρχές είναι η αποδοχή των μελών της ομάδας, η ευχάριστη διάθεση και η έλλειψη αντικειμένων. Βάσει αυτών των στοιχείων θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μία από τις πιο ολοκληρωμένες και πολύπλευρες παρεμβάσεις, αλλά σαν μέρος ενός ολιστικού προγράμματος.

Οι στόχοι στην SDM βασίζονται σε δύο κύριους άξονες, την αναγνώριση του εαυτού και την αναγνώριση των άλλων. Οι επιμέρους στόχοι διαφοροποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες της ομάδας των συμμετεχόντων και μπορεί να περιλαμβάνει την ανάπτυξη της προσοχής στη δραστηριότητα, την κοινή εστία προσοχής, την μίμηση των κινήσεων (ποικιλία κινήσεων), την αισθητικοκινητική συνεργασία, την βλεμματική επαφή, τη συνεργασία . Η SDM ενσωματώνει το αισθητικό-κινητικό παιχνίδι με την συνεργασία και την ομάδα και στοχεύει να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αναγνωρίσουν τον εαυτό τους και το σώμα τους, μέσα στον χώρο σε αλληλεπίδραση με τους άλλους και παράλληλα να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση και την πρωτοβουλία τους. Αυτό το αισθητικοκινητικό παιχνίδι λαμβάνει χώρα σε ένα δυναμικό και παράλληλα σταθερό περιβάλλον, το οποίο ενισχύει την κατάλληλη συμπεριφορά των μελών της ομάδας.