Από τα πιο γνωστά συστήματα επικοινωνίας φαίνεται να αποτελούν τα σύμβολα ΜΑΚΑΤΟΝ. Δημιουργήθηκαν κατά τη δεκαετία του 1972-1973 στο Ηνωμένο Βασίλειο από την λογοθεραπεύτρια Margaret Walker και εκσυγχρονίστηκαν το 1996 μέσω της συμπερίληψης νέων εννοιών (Walker & Armfield,1985;Pampoulou, 2015). Ως εκ τούτου, δεν είναι ένα σύστημα ΕΕΕ, αλλά μια προσέγγιση πολυτροπικών επικοινωνιών που ενσωματώνει ομιλία, νοηματική γλώσσα και τα βοηθητικά σύμβολα ΕΕΕ προκειμένου να υποστηριχθεί η ανάπτυξη της γλώσσας και της ομιλίας.  Ακόμη, εστιάζεται στην διδαχή ενός βασικού λεξιλογίου 350 λέξεων (Walker&Armfield,1985;Sheehy&Duffy,2009;Pampoulou, 2015;Bednarski,2016). Τα σύμβολα αυτά, χρησιμοποιούνται σε περισσότερο από 40 χώρες συμπεριλαμβανομένου της Κύπρου και της Ελλάδας (Walker&Armfield,1985; Sheehy&Duffy,2009;Pampoulou,2015;Bednarski,2016). Επιπλέον, αποτελεί μια πολυαισθητηριακή προσέγγιση για την ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, λόγου καθώς και γνώσεων γραφής και ανάγνωσης.

Το ΜΑΚΑΤΟΝ περιλαμβάνει νοήματα και σύμβολα. (Walker&Armfield,1985; Sheehy&Duffy,2009;Pampoulou,2015;Bednarski,2016). Τα σύμβολα, είναι εικονικά σκίτσα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν με διάφορους τρόπους όπως για παράδειγμα σε καρτέλες, να τα σχεδιάσει ο δάσκαλος ή ο μαθητευόμενος ή μέσα από διάφορα προγράμματα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. (Walker&Armfield,1985;Sheehy&Duffy, 2009;Pampoulou,2015;Bednarski,2016).  Πλέον, χρησιμοποιούνται από παιδιά και ενήλικες σε ένα μεγάλο εύρος επικοινωνιακών αναγκών, από τους γονείς και τους επαγγελματίες καθώς επίσης και με τα βρέφη που δεν παρουσιάζουν οποιεσδήποτε δυσκολίες έτσι ώστε να βοηθηθούν στο να επικοινωνούν πιο νωρίς. Τέλος, το ΜΑΚΑΤΟΝ ως επικοινωνιακό σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με νοήματα και λόγο, με σύμβολα και λόγο, μόνο με τη χρήση συμβόλων και σε συνδυασμό λόγου, συμβόλων και νοημάτων (Walker&Armfield,1985; Sheehy&Duffy,2009;Pampoulou,2015;Bednarski,2016).