Με τον όρο σχολική ετοιμότητα εννοούμε την ωρίμανση του παιδιού, δηλαδή την κατάσταση στην οποία το παιδί έχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να μπορέσει να αποκτήσει μια νέα γνώση ή δεξιότητα. Επιπλέον, παίζει καθοριστικό ρόλο στην ομαλή μετάβαση και ένταξη του παιδιού στην Α΄ Δημοτικού.

 Τα χαρακτηριστικά των παιδιών που είναι έτοιμα για το σχολείο είναι τα εξής:

  • Να είναι σε θέση να ακολουθήσει δομημένες καθημερινές δραστηριότητες.
  • Να είναι σε θέση να αυτοεξυπηρετείται (ντύσιμο, τουαλέτα).
  • Να είναι ικανό να προσέχει αυτά που λέει κάποιος άλλος (διατήρηση προσοχής).
  • Να είναι σε θέση να συνεργαστεί με τα άλλα παιδιά.
  • Να είναι σε θέση να ακολουθεί απλούς κανόνες.
  • Να έχει αναπτύξει βασικές γνωστικές δεξιότητες (χρώματα, σχήματα, αριθμούς).
  • Να είναι σε θέση να γράψει ή να αντιγράψει το όνομα του.
  • Να είναι σε θέση να συνδέει ήχους με συλλαβές και γράμματα (φωνολογικές δεξιότητες).

Πήγες: -Katherine Crissman Kolb, & Jennifer L. Halko Indiana University of Pennsylvania -Mary Ann Rafoth, PhD, NCSP, Erin L. Buchenauer -Golant, S., & Golant, M. (1999). Kindergarten: It isn’t what it used to be -National Association for the Education of Young Children- www.naeyc.org.