Ως Φωνολογική Επίγνωση ορίζεται η ικανότητα να χειρίζεται καθένας τις φωνημικές μονάδες του λόγου και να στοχάζεται πάνω σε αυτές. Στον ελληνικό χώρο, ο Πόρποδας (1989, 2002) ορίζει ως γλωσσική ενημερότητα την ικανότητα του μαθητή να αναλύει τις προφορικές λέξεις στα φωνημικά δομικά τους στοιχεία και να μπορεί να τα αναλύει και να τα συνθέτει.

Ως Δυσλεξία ορίζεται η ειδική μαθησιακή δυσκολία στην οποία επηρεάζεται η ανάγνωση, ο γραπτός λόγος, η ορθογραφία και η αριθμητική σε ένα παιδί. Αξίζει να επισημάνουμε πως η δυσλεξία δεν παρουσιάζει τα ίδια συμπτώματα ούτε παρουσιάζεται στον ίδιο βαθμό σε όλα τα παιδιά.
Η παρέμβαση τους ενδεικτικά περιλαμβάνει:

  • Σωστή διάκριση φθόγγων.
  • Οπτική αντίληψη.
  • Μηχανισμός Ανάγνωσης και κατανόηση κειμένου.
  • Προσανατολισμός στο χώρο και χρόνο.
  • Γραφή.
  • Κανόνες Ορθογραφίας.
  • Συγκέντρωση.